دپارتمان طراحی دیبا

044-32257076-7

لیست قیمت

امیر شیخ زاده ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت نسخه های متفاوت نرم افزار ارسال پیامک صوتی بهتاک به تفکیک امکانات

شرح

برنزی

نقره ای

طلائی

سیستم پاسخگوی خودکار

ارسال پیامک صوتی

طرح سئوال از شماره ی فرد
پیام خبری به شماره ی فرد
امکان پرسش و پاسخ
ارسال پیام خبری بدون جواب
ارسال پیام اخطاری
پیام فوری و بدون جواب و تالش مجدد
طرح سوال از سایر شماره ها
پیام خبری به سایر شماره ها
پیام خبری به سایر شماره ها بدون جواب
پیام اخطاری به سایر شماره ها
پیام فوری به سایر شماره ها بدون جواب و تالش مجدد
تماس خودکار بر اساس زمانبندی
تماس خودکار با افرادی که در اولین بار جواب نداده اند
پشتیبان گیری از اطالعات
گروه بندی افراد بر اساس سال و گروه
ثبت شماره اصلی به همراه ۴ شماره پشتبان
ورود اطالعات از اکسل
خروج اطالعات افراد به فایل اکسل جهت پشتبان گیری
چاپ گزارش از تمامی صفحات به صور jpg + excel + pdf + word و…
سیستم ضبط صدا
تغییر صداهای برنامه بر حسب نیاز
سیستم به روز رسانی آنالین
دفترچه تلفن مجهز
قیمت بر حسب تومان ۶۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰