شرکت طراحی دیبا

phone09149747142

لیست قیمت

قیمت نسخه های متفاوت نرم افزار ارسال پیامک صوتی بهتاک به تفکیک امکانات

شرح

برنزی

نقره ای

طلائی

سیستم پاسخگوی خودکار

ارسال پیامک صوتی

طرح سئوال از شماره ی فرد
پیام خبری به شماره ی فرد
امکان پرسش و پاسخ
ارسال پیام خبری بدون جواب
ارسال پیام اخطاری
پیام فوری و بدون جواب و تالش مجدد
طرح سوال از سایر شماره ها
پیام خبری به سایر شماره ها
پیام خبری به سایر شماره ها بدون جواب
پیام اخطاری به سایر شماره ها
پیام فوری به سایر شماره ها بدون جواب و تالش مجدد
تماس خودکار بر اساس زمانبندی
تماس خودکار با افرادی که در اولین بار جواب نداده اند
پشتیبان گیری از اطالعات
گروه بندی افراد بر اساس سال و گروه
ثبت شماره اصلی به همراه ۴ شماره پشتبان
ورود اطالعات از اکسل
خروج اطالعات افراد به فایل اکسل جهت پشتبان گیری
چاپ گزارش از تمامی صفحات به صور jpg + excel + pdf + word و…
سیستم ضبط صدا
تغییر صداهای برنامه بر حسب نیاز
سیستم به روز رسانی آنالین
دفترچه تلفن مجهز
قیمت بر حسب تومان۶۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰