قوانین و مقررات

کلیه خدمات ارائه شده داری 1 ماه گرانتی می باشند

کلیه خدمات ارائه شده داری یک سال پشتیبانی فنی می باشند

قوانین و مقرارات ممکن است با توجه به زمان تغییر کند در نتیجه قبل از هر بار سفارش مطالعه این قسمت الزامی می باشد